A+A++Ikona z logo Facebook

Deklaracja dostępności Gdańskiego Ośrodka Pomocy psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej raclawicka.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 26.03.2021, na podstawie samooceny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 11.03.2024.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Smoła
 • E-mail: sekretariat@raclawicka.gda.pl
 • Telefon: 58 347-89-30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 524 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej znajduje się przy ul: Racławickiej 17 w Gdańsku

Dojazd:

Do siedziby Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży można dojechać:

 • autobusem nr 149 i 249 – przystanek Klonowicza.
 • tramwajem nr 3 i 5- przystanek Kościuszki

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu na ulicy ogólnodostępnej.
Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Opis ogólny lokalu przy ul. Racławickiej 17.

Do siedziby GOPP prowadzi jedno wejście od ul. Racławickiej, schodami do góry.
Na zewnątrz budynku znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada toaletę przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


Pobierz raport o stanie zapewniania dostępności - stan na dzień 01.01.2021 r.