A+A++Ikona z logo Facebook

Komunikaty

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, ul. Racławicka 17 ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w GOPP w Gdańsku

I. Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać :

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika, rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapeutyczna lub inne szkolenia, kursy w zakresie psychoterapii.

• obywatelstwo polskie;

• nieposzlakowana opinia;

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

• umiejętność sprawnej organizacji pracy,

• umiejętność prowadzenia psychoterapii,

• wysoki poziom zdolności interpersonalnych,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

• prowadzenie psychoterapii dzieci, młodzieży

• konsultowanie rodziców

• praca w zespole klinicznym

III .Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPP 2021 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,158.

IV. Kandydatom oferujemy:

• umowę o pracę na czas określony na zastępstwo.

• wymiar czasu pracy: cały etat (40h tygodniowo)

• miejsce pracy : siedziba GOPP 80-406 Gdańsk, ul: Racławicka 17

• wynagrodzenie zasadnicze na pełen etat 3 000,00 - 3 300,00 brutto, w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia

• dodatek stażowy - po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

• premia regulaminowa 15% wynagrodzenia zasadniczego.

• dodatkowe wynagrodzenie roczne (ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej – Dz.U.2018r. poz. 1872).

5. Przewidywany termin zatrudnienia: PAŹDZIERNIK 2021 r.

IV . Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny;

2. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu)

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach)

4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia lub innych dokumentów, zaświadczeń potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, oświadczenie kandydata o stażu pracy w przypadku trwającego stosunku pracy.

5. Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282 )

6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i że korzysta z pełni praw publicznych.

OŚWIADCZENIE dla pkt 6 i 7 do pobrania TUTAJ

8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania TUTAJ

9. Inne dodatkowe dokumenty, które mogą mieć znaczenie podczas prowadzonego naboru.

10. Wszystkie dokumenty oraz list motywacyjny i życiorys CV winny być opatrzone własnoręcznym podpisem i datą wraz z klauzula o treści :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Gdańsku dla potrzeb rekrutacji na stanowisko psychologa (zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 206 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).”

11. Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

V. Termin i miejsce składania dokumentów :

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku 80-406, ul. Racławicka 17, w zamkniętej kopercie lub przesyłać pocztą na adres: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku z następującą adnotacją: „nabór na stanowisko psychologa w GOPP w Gdańsku - Oferta ” w terminie od 22.09.2021 r. do 30.09.2021 r., (decyduje data wpływu oferty do GOPP).

2. Aplikacje, które wpłyną do GOPP po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

• złożą wszystkie wymagane dokumenty

• spełniają wszystkie wymagania niezbędne

4. Kandydaci spełniający ww. wymagania niezbędne na stanowisko psychologa zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail o dalszych czynnościach. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

5.Nadesłanych ofert nie odsyłamy, podlegają one zniszczeniu.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 347-89-30


NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

Spisu można dokonać tutaj

TYDZIEŃ POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 22-28 lutego 2021

Szczegóły akcji

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku zaprasza do składania ofert na prowadzenie systemowej terapii rodzin i par. Szczegóły w załączniku poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZASADY PRACY ONLINE

Najważniejsza rzecz to poufność. Podczas sesji on-line pacjent potrzebuje przedsięwziąć środki, które ją zapewnią. Potrzebna jest przestrzeń umożliwiająca swobodną rozmowę, której nie usłyszą ani nie przerwą inne osoby. Pamiętaj o zamknięciu drzwi, zapewnieniu izolacji akustycznej i ustaleniu z otoczeniem by nie zakłócało Twojej pracy w czasie trwania sesji. Ważne jest to, żeby nikt inny nie widział ekranu i nie słyszał rozmowy (np. oddzielny, zamknięty pokój, włączona muzyka poza pokojem w celu wywołania szumu komunikacyjnego itp.).

Wyłącz lub zawieś wszelkie urządzenia elektroniczne poza tym, z którego korzystasz, by odbyć sesję. Zawieś lub zamknij na nim wszelkie programy, które mogłyby zakłócić rozmowę podczas terapii lub odwrócić Twoją uwagę od niej. Jeśli sesja odbywa się w trybie audio, wyłącz ekran urządzenia.

Urządzenie należy ustawić tak, żeby obraz był statyczny a sylwetka widoczna chociaż do połowy ciała. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie.

Rozważ używanie słuchawek, aby zapewnić sobie i terapeucie dobrą słyszalność, ale też poufność. Przed rozmową warto sprawdzić mikrofon, kamerę, głośniki, zasilanie, jakość internetu, opłacone rachunki za telefon czy też internet, żeby uniknąć stresującej sytuacji, w trakcie której zostanie przerwane połączenie.

Ubierz się tak jak na sesję w gabinecie. Połóż obok pudełko chusteczek.

Miejsce jest ważne. Postaraj się najbardziej jak to możliwe, by sesje odbywały się zawsze w tym samym pomieszczeniu. Rozmawiaj z terapeutą o tym jak się czujesz w związku ze zmiana trybu waszej pracy.

Nie nagrywaj sesji, nie wykonuj zdjęć.