A+A++

O nas

Sposób pracy GOPP formułował się pod wpływem doświadczeń w pracy z osobami szukającymi pomocy. Nasze doświadczenia poddawaliśmy refleksji poprzez dyskusje w zespole, superwizje, przez szkolenia, nasz rozwój.

Zespół

Pracujący w Ośrodku zespół składa się z pionu terapeutycznego, pionu socjalno-prawnego, pionu finansowo-administracyjnego oraz osób współpracujących z Ośrodkiem w ramach różnych projektów realizowanych przez GOPP. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o zespole GOPP.

Kto może skorzystać z pomocy Ośrodka?

Oferta Ośrodka skierowana jest do rodzin - mieszkańców miasta Gdańsk. Udzielamy pomocy dzieciom, młodzieży i niepijącym rodzicom. Od kilku lat przyjmujemy również młodzież pijącą ryzykownie. Dodatkową grupę pacjentów stanowią dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego. Na obecnym etapie naszej pracy myślimy, że w pomocy ważne jest widzenie i łączenie realności naszych podopiecznych z tym, co dzieje się w ich świecie wewnętrznym, czyli w ich doświadczeniu świadomym i nieświadomym, ich uczuciach i myślach o sobie i świecie. Z całym szacunkiem słuchamy potrzeb osób zgłaszających się do GOPP, ale też w formułowanych ofertach kierujemy się tym jak my rozumiemy ich potrzeby i możliwość skorzystania z nich. Istotne jest, co i jak myślimy, jak rozumiemy [pomoc w konkretnym przypadku i dlatego nie wartościujemy działań: tak samo ważna jest dla nas porada, interwencja, wsparcie i terapia. Pomagając osobom zgłaszającym się do GOPP wykorzystujemy podejście interdyscyplinarne, angażując specjalistów z rożnych dziedzin w rozwiązywanie problemów.

Standardy pracy

Tajemnica zawodowa

Pracowników Ośrodka obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że informacje ze spotkań nie są ujawniane. W przypadku dzieci i młodzieży rodzice mają prawo do interpretacji psychologa na temat funkcjonowania dziecka w gabinecie, a nie do wglądu w konkretne wypowiedzi dziecka. Rodzic usłyszy też od psychologa informacje o zachowaniach i planach swojego dziecka, gdy psycholog uzna, że są one niebezpieczne, zagrażają zdrowiu lub życiu dziecka (np. przemoc, używki, myśli, zamiary samobójcze, samookaleczenia). W podobnej sytuacji psycholog ma obowiązek powiadomić sąd i/lub skorzystać z pomocy innych instytucji.

Superwizja

Pracownicy Ośrodka poddają swoja pracę systematycznemu zewnętrznemu oglądowi, który dokonywany jest przez certyfikowanego superwizora. Stwarza to możliwość dokonania trafniejszej diagnozy, rozwija i doskonali umiejętności psychoterapeutów, pozwala zachować właściwy poziom pracy. Proces superwizjii nie narusza zasady tajemnicy zawodowej.

Szkolenia

Pracownicy GOPP doskonalą swoja wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach zawodowych, konferencjach, seminariach.

Zespół kliniczny

Są to systematyczne spotkania wszystkich specjalistów pracujących w naszym Ośrodku, na którym omawiane są informacje uzyskane w czasie konsultacji. Możliwość odwołania się do myślenia innych kompetentnych osób pozwala na zobaczenie zgłaszanego problemu z różnych perspektyw, bardziej wnikliwe rozumienie go i zaproponowanie jak najlepszej pomocy.

W jaki sposób działa Ośrodek?

W Ośrodku prowadzone są konsultacje indywidualne i rodzinne. Najpierw przeprowadzamy diagnozę, stanowiącą punkt wyjścia do zaproponowania pomocy dziecku i rodzinie. Może to być terapia indywidualna, grupowa bądź rodzinna. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży (socjoterapeutyczne, edukacyjno-rozwojowe i stymulujące rozwój dla małych dzieci) prowadzone są cyklicznie. Poza wymienionymi formami pracy proponujemy zajęcia związane z doskonaleniem umiejętności rodzicielskich. Nową propozycją są zajęcia psychoedukacyjne adresowane do rodziców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym oraz do rodziców nastolatków. W sytuacjach niezbędnych podejmujemy działania interwencyjne.

Dodatkowe działania Ośrodka

Oprócz statutowej działalności Ośrodek od wielu lat wychodzi z własną inicjatywą i poprzez cykliczne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz kampanie społeczne: Być Ojcem oraz Kampanię Promującą Rodzicielstwo DOM (dziecko-ojciec-matka), wspiera role rodzicielskie. W ramach kampanii odbywają się prowadzone od kilku lat i cieszące się dużym zainteresowaniem trzy wydarzenia: konferencja popularnonaukowa, festyn rodzinny oraz konferencja naukowo-szkoleniowa. Od początku istnienia Ośrodka organizujemy szkolenia adresowane do grup zawodowych zajmujących się szeroko rozumianą pomocą dziecku i rodzinie (pedagodzy, nauczyciele, psychologowie, pracownicy socjalni, lekarze pediatrzy i psychiatrzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, pracownicy policji i straży miejskiej, pielęgniarki i księża) oraz dla rodzin adopcyjnych i zastępczych. Szkolenia dotyczą różnych aspektów pracy z dzieckiem i rodziną oraz, szczególnie trudnej, problematyki dziecka wykorzystywanego seksualnie. Nasi pracownicy są twórcami programów profilaktyczno-rozwojowych do zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, które prowadzone są w wielu gdańskich szkołach.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółami dot. kampanii realizowanych w ramach Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć zapis archiwalny wydarzeń organizowanych przez GOPP w ramach Kampanii Społecznych. 

Historia Ośrodka w skrócie

Na początku lat 90-tych, ówczesny dyrektor Izby Wytrzeźwień w Gdańsku, Sławomir Kędzierski utworzył Poradnię dla Dzieci i Młodzieży z Problemem Alkoholowym. Mieściła się ona w kilku pokojach w budynku Izby Wytrzeźwień. W maju 1994 r. do pracy w Poradni została oddelegowana Grażyna Rymaszewska lekarz psychiatra, pracująca wcześniej z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu. Poradnia realizowała ideę pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach z problemem alkoholowym. Placówka zaczęła funkcjonować jako Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych. W krótkim czasie ofertę rozszerzono o pomoc dla rodziców. To był „zaczyn” Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych. We wrześniu 1997 r. Ośrodek dostał nową, piękną siedzibę przy ulicy Racławickiej 17 w Gdańsku-Wrzeszczu. Wtedy też zmieniliśmy nazwę. Jeszcze jako poradnia a potem ośrodek funkcjonowaliśmy w ramach ZOZ-u nr 2. W 2000 r. zostaliśmy wyłączeni ze struktur ZOZ-u i staliśmy się samodzielną jednostką , finansowaną z budżetu Miasta Gdańska. Powiększył się zespół pracowników merytorycznych. Przez wiele lat kierownikiem Ośrodka była Grażyna Rymaszewska, która nieustannie poszukiwała skuteczniejszych sposobów pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, uwrażliwiała różne środowiska, inspirowała swoich pracowników. Od kwietnia 2007 r. jest na emeryturze ale nadal uczestniczy w realizowaniu niektórych przedsięwzięć Ośrodka. Dyrektorem Ośrodka obecnie jest pani Teresa Smoła. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych PZOZ został przejęty przez nowo-utworzoną jednostkę miejską – Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Nowo utworzony Ośrodek rozszerzył ofertę pomocy psychologicznej. W Ośrodku z pomocy obecnie mogą skorzystać także osoby u których w rodzinie nie zdiagnozowano problemu alkoholowego, a u których zachodzi ryzyko uzależnienia.