A+A++Ikona z logo Facebook

O nas

Sposób pracy GOPP formułował się w oparciu o wiedzę, wieloletnie doświadczenie i doskonalone umiejętności zawodowe specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. Sformułowanie aktualnej oferty oraz organizacja systemu pomocy w GOPP była poprzedzona refleksją i dyskusją w zespole klinicznym oraz licznymi superwizjami i szkoleniami. Podstawą naszej pracy jest indywidualny kontakt z osobą szukającą pomocy, sformułowanie diagnozy i zaproponowanie właściwej pomocy psychologicznej. W niektórych sytuacjach zalecamy kontakt z innymi specjalistami: lekarzem psychiatrą, pracownikiem socjalnym, kuratorem.

Zespół

Pracujący w Ośrodku zespół składa się z psychologów, terapeutów i pracownika socjalnego. W ramach realizowanych zadań GOPP współpracuje z licznym gronem zewnętrznych specjalistów: psychologów, lekarzy, prawników. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o zespole GOPP. Praca Ośrodka jest również wspierana przez pracowników administracyjnych.

Kto może skorzystać z pomocy Ośrodka?

Oferta Ośrodka skierowana jest do mieszkańców miasta Gdańsk. Udzielamy pomocy psychologicznej rodzicom, dzieciom i młodzieży uczącej się (do 24 r.ż.) z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub zagrożonych uzależnieniem. Zainteresowane osoby mogą skorzystać z szerokiej oferty pomocy, która obejmuje konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par, a także psychoterapię grupową, grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, szkołę dla rodziców, konsultacje z pracownikiem socjalnym. W tym celu niezbędne jest odbycie konsultacji z psychologiem GOPP i zakwalifikowanie się do właściwej formy pomocy. Posiadamy również autorski Model Pomocy Dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz jego rodzicom, w ramach którego prowadzona jest diagnoza, wsparcie oraz terapia. W 2017 r. utworzyliśmy w GOPP kompleksową ofertę pomocy dla dzieci z FAS oraz ich opiekunów, która obejmuje diagnozę oraz specjalistyczną pomoc: pedagogiczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną.

Jak rozumiemy pomoc psychologiczną?

W oparciu o nasze 25-letnie doświadczenie związane z udzielaniem pomocy psychologicznej wiemy, że równie ważne jest odnoszenie się do realnej sytuacji życiowej, jak i do tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym: czyli uczuć i myśli o sobie i świecie. Widzimy nie tylko łączność tych światów ale również wzajemną zależność. Podstawową formą pomocy psychologicznej w GOPP jest psychoterapia. I tak korzystanie z psychoterapii, która koncentruje się na świecie wewnętrznym, w efekcie prowadzi do realnych zmian w życiu. Taka zmiana jest najbardziej pożądana, gdyż wynika z wewnętrznej przemiany: świadomego zrozumienia problemu i jego uwarunkowań. Psychoterapia jest szczególnym rodzajem pomocy psychologicznej, która może być prowadzona w warunkach umożliwiających zbudowanie relacji terapeutycznej (wymaga czasu, stałego rytmu sesji terapeutycznych, wzajemnego zaufania). Wartość psychoterapii polega min. na tym, że można poznać i opracować swoje trudne, nieświadome uczucia, które wpływają na relacje z ludźmi. Odkrywanie ich i badanie jest możliwe w relacji z terapeutą. Stanowi to bazę dla rozwiązania różnych życiowych trudności. W przypadku psychoterapii dzieci wiąże się to również z koniecznością zbudowania sojuszu terapeutycznego z rodzicami lub opiekunami. Psychoterapię zawsze poprzedzają konsultacje.

Jeżeli nie mogą być spełnione powyższe warunki lub nie zachodzi taka potrzeba, wówczas zalecamy pomoc psychologiczną polegającą na poradnictwie, psychoedukacji, wsparciu.

Czasami konieczne jest uruchomieniu oddziaływań zewnętrznych, mających na celu uzyskanie zmiany np. wyeliminowanie zagrożenia zdrowia lub życia, a w przypadku sytuacji dzieci: zapewnienia prawidłowej opieki, warunkującej dalszy rozwój. Zalecamy wówczas np. konsultacje i leczenie psychiatryczne, opiekę kuratora, pomoc pracownika socjalnego.

Standardy pracy

Tajemnica zawodowa

Pracowników Ośrodka obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że informacje ze spotkań, konsultacji i terapii są objęte tajemnicą i nie mogą być ujawniane.

W przypadku dzieci i młodzieży rodzice mają prawo do informacji na temat diagnozy dziecka, obejmującej informacje na temat stanu psychicznego dziecka, objawów oraz ich przyczyn. Wówczas psycholog przekazuje takie informacje na spotkaniu z rodzicami. Jeżeli w trakcie pracy z dzieckiem psycholog dowiaduje się o zagrożeniu życia lub zdrowia np. przemocy, używkach, samookaleczaniu, myślach i zamiarach samobójczych, informuje o tym rodzica.

W przypadku posiadania przez psychologa informacji o sytuacji opiekuńczej, która zagraża życiu lub zdrowiu dziecka oraz w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa na niekorzyść małoletniego psycholog ma obowiązek powiadomić właściwy organ.

Zdarza się, że w uzasadnionych okolicznościach psycholog może zostać zwolniony przez sąd z przestrzegania tajemnicy zawodowej.

W przypadku prowadzonej w GOPP diagnozy dziecka w kierunku identyfikacji objawów potraumatycznych w związku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego lub w kierunku FAS, wyniki diagnozy są przedstawione w formie pisemnej opinii, która jest przekazywana opiekunom prawnym.

Superwizja

Pracownicy Ośrodka poddają swoją pracę systematycznej analizie, która jest dokonywana przy udziale zewnętrznego, certyfikowanego superwizora. Stwarza to możliwość postawienia trafniejszej diagnozy i lepszego rozumienia problematyki osób korzystających z pomocy, co przekłada się na efektywność psychoterapii. Proces superwizji nie narusza zasady tajemnicy zawodowej.

Szkolenia

Pracownicy Ośrodka doskonalą swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach zawodowych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Polską Federację Społeczności Terapeutycznych, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz inne rekomendowane organizacje.

Zespół kliniczny

Są to regularne spotkania wszystkich specjalistów GOPP zaangażowanych w udzielanie pomocy, podczas których omawiane są sprawy dotyczące osób uczestniczących w konsultacjach. Dzięki odwołaniu się do kompetencji całego zespołu, możliwe jest sformułowanie diagnozy indywidualnej i rodzinnej z różnych perspektyw. Omówienie na zespole klinicznym służy wnikliwemu rozpoznaniu i zrozumieniu psychopatologii oraz sformułowaniu adekwatnych zaleceń.

Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania

Pracownicy GOPP są otwarci na różnorodność i identyfikują się z polityką miasta w zakresie Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania, uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska 28 czerwca 2018 r.

W jaki sposób pracuje ośrodek

Aby zgłosić się do Ośrodka nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem GOPP i umówić się na konsultacje z psychologiem. W wyniku konsultacji zostaje sformułowana diagnoza psychologiczna i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przedstawione zostają dalsze zalecenia. Pomoc w GOPP świadczona jest nieodpłatnie.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie oraz ograniczone możliwości GOPP skorzystanie z niektórych form pomocy w Ośrodku wiąże się z oczekiwaniem na wolne miejsce. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka.

Dodatkowe działania

GOPP, poza świadczeniem pomocy psychologicznej, od wielu lat organizuje Kampanię Społeczną Promującą Pomyślne Rodzicielstwo DOM – Dziecko Otulone Miłością. Celem Kampanii jest wspieranie rodziców w budowaniu dobrych relacji rodzinnych. W ramach Kampanii odbywają się, cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia: Nowoczesna Konferencja dla Rodziców oraz Ogólnopolska Konferencji Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna, skierowana do specjalistów zaangażowanych w pracę z rodziną. Co roku tematem Kampanii są wybrane zagadnienia odnoszące się do różnych aspektów życia rodzinnego. Zapraszamy do śledzenia informacji o wydarzeniach na naszej stronie w zakładce Aktualności lub na Facebooku.

Historia Ośrodka

Na początku lat 90-tych ówczesny dyrektor Izby Wytrzeźwień w Gdańsku - Sławomir Kędzierski - utworzył Poradnię dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych. Mieściła się ona w kilku pokojach w budynku dawnej Izby Wytrzeźwień przy ul. 3 Maja. W maju 1994 r. do pracy w Poradni została oddelegowana Grażyna Rymaszewska - lekarz psychiatra, pracująca wcześniej z osobami dorosłymi uzależnionymi od alkoholu. Zaczęła realizować ideę pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach z problemem alkoholowym. W krótkim czasie ofertę rozszerzono o pomoc dla rodziców. To był „zaczyn” Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych, który został powołany w 1997 r. i dostał nową, piękną siedzibę przy ul. Racławickiej 17 w Gdańsku - Wrzeszczu. Wtedy też Ośrodek stał się Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i stał się samodzielną jednostką finansowaną z budżetu Miasta Gdańska. Przez wiele lat kierownikiem Ośrodka była Grażyna Rymaszewska, która nieustannie poszukiwała skuteczniejszych sposobów pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, uwrażliwiała różne środowiska, inspirowała swoich pracowników. Od 2008 r. dyrektorem jest Teresa Smoła - psycholog, która od początku była związana z Ośrodkiem. Z końcem 2010 r. Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych PZOZ został zlikwidowany i dniem 1 stycznia 2011 r. powołano Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Nowo utworzony Ośrodek rozszerzył ofertę pomocy psychologicznej i z pomocy mogą skorzystać nie tylko osoby z rodzin z problemem alkoholowym ale również zagrożonych uzależnieniem.

RODO

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z oferty Ośrodka jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP), ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. 602–633-690.

3. Podstawą przetwarzania danych jest:

a) dobrowolnie udzielona zgoda,

b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

c) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”).

5. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) realizacji zadań statutowych Ośrodka,

b) korzystania ze świadczeń Ośrodka,

c) podjęcia przez GOPP stosownych działań na rzecz osób korzystających z pomocy Ośrodka.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przetwarzania danych osobowych osób korzystających z pomocy GOPP jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas;

b) okres przez jaki jest świadczona pomoc;

c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora;

d) okres na jaki została udzielona zgoda.

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe GOPP za 2022 rok do wglądu tutaj