A+A++

Oferta Ośrodka

Wszelka pomoc udzielana w Ośrodku jest nieodpłatnie.

Godziny przyjęć pacjentów:
poniedziałek - piątek 7.00 - 20.00

Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
58 347 89 30

Naszą ofertę kierujemy do mieszkających w Gdańsku rodziców, dzieci i młodzieży uczącej się (do 24 r.ż.) z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub zagrożonych uzależnieniem.

Konsultacja

Po zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym zapraszamy rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych na konsultacje. Pełnoletnia młodzież może zgłosić się do nas sama. W wyjątkowych przypadkach (doświadczenie przemocy, niemożność skontaktowania się z rodzicem, sytuacja kryzysowa) przyjmujemy osoby niepełnoletnie, aby móc zaproponować skuteczną pomoc – np. interwencję innych służb. Konsultacja ma charakter rozmowy, w której staramy się ustalić na czym polega problem, kto go ma, rozpoznać sytuację rodziny i dotychczasowe sposoby radzenia sobie z problemem. Dla pacjenta jest to też czas na przedstawienie swoich potrzeb i oczekiwań. Zazwyczaj potrzebne są do tego dwa lub trzy spotkania konsultacyjne, z których każde trwa 50 minut. Informacje zebrane w trakcie konsultacji są analizowane podczas spotkań zespołu klinicznego Ośrodka.

Diagnoza

Oferujemy szczegółową, profesjonalną diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży. Procedura diagnostyczna (przeprowadzana w toku kilku spotkań) pozwala określić naturę zaburzeń doświadczanych przez dzieci, ocenić ich stan emocjonalny, dokonać kompleksowej oceny psychologicznej sytuacji dziecka. Podczas diagnozy uwzględnia się zewnętrzne warunki życia dziecka, aktualny etap jego rozwoju psychicznego, oraz indywidualne cechy psychologiczne. Diagnoza służy szerszemu zrozumieniu objawów przejawianych przez dziecko i prowadzi do podjęcia decyzji odnośnie najbardziej adekwatnych form dalszej pomocy. O wynikach diagnozy informowani są rodzice dziecka. Nawet jeśli dziecko nie mieszka z jednym z rodziców uważamy, że jest on istotną postacią w jego życiu i proponujemy mu kontakt w sprawie dziecka. Zdarza się, że po procesie diagnozy, terapeuta widzi problem swojego pacjenta inaczej niż jego rodzice. Wtedy niezbędne jest, aby wraz z rodzicami ustalić zakres możliwych obszarów pracy i dostosować do nich ofertę pomocy.

Interwencja

Gdy sytuacja klienta, lub rodziny jest spostrzegana przez niego, bądź zespół ośrodka jako kryzysowa, podejmujemy działania interwencyjne. Celem tych działań nie jest rozwiązanie problemu, który doprowadził do kryzysu lecz uruchomienie zasobów osób przeżywających kryzys, stworzenie warunków do rozwiązania problemu, ewentualne przygotowanie do innych form pomocy np. doradztwa, psychoterapii. Interwencje dotyczą głównie przemocy wobec rodziny, w tym przemocy seksualnej wobec dziecka, czyli zachowań nie tylko psychologicznie krzywdzących, ale też niezgodnych z prawem. Są to sytuacje, w których nie obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Wtedy zespół ośrodka włącza do działań pomocowych inne instytucje: MOPR, Sąd Rodzinny, Prokuraturę, Policję, itp. Bywa, że tworzone są zespoły interdyscyplinarne wspólnie pracujące nad poszukiwaniem rozwiązań sytuacji, która doprowadziła do kryzysu. Jeśli jest to możliwe rodzina lub jej przedstawiciele biorą udział w pracy tego zespołu. W tym czasie rodzina zawsze może skorzystać w ośrodku ze wsparcia psychologicznego.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest specjalistyczną metodą leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych i emocjonalnych (min: depresji, lęków, myśli natrętnych, dolegliwości psychosomatycznych czy zaburzeń odżywiania). Jest również metodą mającą na celu wspieranie osoby w jej psychologicznym rozwoju. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii poprzedzone jest wcześniejszymi konsultacjami (dwoma lub więcej). Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, raz lub więcej razy w tygodniu, w ustalonych z psychoterapeutą stałych godzinach. O długości trwania pracy decyduje wiele czynników. W zależności od rodzaju trudności proponowany jest krótko, lub długoterminowy kontakt - trwajacy max. przez 2 lata. Psychoterapia indywidualna jest metodą pracy umożliwiającą uzyskanie w Ośrodku pomocy dzieciom, młodzieży (uczącej się) i osobom dorosłym, którzy są rodzicami.

Praca terapeutyczna z dziećmi prowadzona jest z wykorzystaniem naturalnej dla dzieci aktywności – zabawy i działań twórczych. Ma pomóc dzieciom poradzić sobie z przeżywanymi trudnościami. Pozwala na zmianę zaburzonego obrazu siebie oraz myślenia o otaczającym świecie, a w konsekwencji na zmianę nieprawidłowych wzorców zachowania. Często jest to proces długofalowy, prowadzący najpierw do zmiany samopoczucia dziecka, a po dłuższym czasie zmiany wewnętrzne mogą znaleźć odzwierciedlenie w zachowaniu. W psychoterapii dzieci terapeuta uwzględnia również to, że psychoterapii równolegle towarzyszy naturalny proces zmian rozwojowych, który może wpływać w różnorodny sposób na efektywność terapii (wzmacniać lub osłabiać oddziaływania terapeutyczne). Terapeuta spotyka się również z rodzicami dziecka, spotkania te ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb. W związku z obowiązującą nas tajemnicą zawodową rodzic na spotkaniach z terapeutą dziecka nie uzyskuje dokładnej relacji z przebiegu i treści sesji. Terapeuta dzieli się z rodzicami swoim rozumieniem problemu dziecka i refleksjami z przebiegu pracy terapeutycznej z dzieckiem oraz omawia wskazania dotyczące oddziaływań pomocowych.

Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna opiera się na założeniu, że rodzina nie jest sumą prostych połączeń między jednostkami, lecz autonomicznym systemem w którym pomiędzy poszczególnymi jednostkami (członkami rodzin) istnieje wiele połączeń, zależności, wzajemnych oddziaływań. System rodzinny charakteryzuje i dążenie do zachowania równowagi i dążenie do zmiany związane z rozwojem rodziny. Gdy w rodzinie dochodzi do zaburzenia równowagi między tymi siłami, lub gdy pojawi się zbyt silny stres przekraczający możliwości poradzenia sobie z nim, rodzinę dotyka kryzys. Nawet gdy problem, lub stres dotknie „tylko” jednego z członków rodziny staje się on udziałem pozostałych osób w rodzinie, zakłócając jej funkcjonowanie. Dlatego, gdy rodzina doświadcza kryzysu proponujemy konsultację, na którą zapraszamy wszystkich, mieszkających razem, członków rodziny. Naszym celem jest wtedy włączenie wszystkich w poszukiwanie rozumienia tego co dzieje się z rodziną i szukanie rozwiązań dobrych dla niej. W przypadku dzieci i młodzieży jest to wybierana przez nas często forma pomocy, ponieważ pozwala na korzystanie z zasobów rodziny i uzyskanie wsparcia od rodziny, nie tylko od terapeuty.

Spotkania rodzinne prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii rodzinnej poprzedzone jest wcześniejszymi konsultacjami.

Szkoła dla Rodziców

Mamo! Tato!

 • Jeśli chcesz udoskonalić swe umiejętności porozumiewania się z dzieckiem;
 • poznać i zrozumieć świat uczuć własnych oraz uczuć dziecka;
 • dowiedzieć się jak zachęcać dzieci do współpracy;
 • znaleźć lepsze niż kara sposoby uczenia dziecka samodyscypliny;
 • pogłębić swoją wiedzę dotyczącą wychowania;

Zapraszamy do udziału w 12 cotygodniowych, bezpłatnych, prowadzonych przez psychologów, spotkaniach edukacyjnych.

Istnieje też możliwość udziału w Szkole Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców Nastolatków (dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 13 - 16 lat). Jeżeli okres dorastania Waszego dziecka jest dla Was trudny i czujecie, że potrzebne jest Wam wsparcie - te zajęcia są dla Was. 

Zapisy telefoniczne pod numerem: 58 347 89 30

Długoterminowa grupa terapeutyczna dla młodzieży

Dorastanie to okres pełen sprzeczności i konfliktów, którym mogą towarzyszyć trudne emocje i poczucie osamotnienia. Możliwość przyglądania się doświadczanym stanom i otwartego badania różnorodnych problemów związanych z własnym rozwojem na tym etapie życia w grupie rówieśniczej z towarzyszeniem terapeutów może przynieść wiele korzyści.

Terapia grupowa jest uznawana za bardzo skuteczną i użyteczną formę psychoterapii, w której wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Chociaż jest na ogół bardzo wspierająca, niekiedy może być źródłem stresu, jak każda inna metoda terapii. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, zamieszkałej lub uczącej się w Gdańsku. Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych; z trudem adaptują się do nowych sytuacji; doświadczają silnego lęku; przeżywają problemy, z którymi nie potrafią sobie same poradzić; chcą lepiej rozumieć siebie i rozwinąć swój potencjał.

Z uwagi na pomyślny przebieg procesu grupowego na zajęciach nie mogą pracować razem młodzi ludzie, którzy są rodzeństwem, prywatnie się znają lub chodzą do tej samej klasy.

Poradnictwo i pomoc socjalna

Osoby pragnące chronić swoje dzieci i siebie oraz na drodze sądowej dochodzić rozmaitych praw, mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu informacji odnośnie do procedur sądowych oraz w pisaniu pism procesowych. Szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych aspektów prawa cywilnego i karnego, w tym: pozwów o rozwód, pozwów o alimenty lub podwyższenie alimentów, wniosków o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosków o ustanowienie miejsca pobytu dziecka, wniosków o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, pozwów o eksmisję, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną, uchylania się od alimentów lub różnych rodzajów przemocy seksualnej. Pracownik socjalny udziela pomocy również w sporządzeniu odpowiedzi na pismo procesowe powoda lub wnioskodawcy, w sporządzeniu wniosku o przydzielenie pełnomocnika z urzędu, wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej, sformułowaniu wniosków dowodowych w toczącej się sprawie, napisaniu odpowiedzi na wezwanie sądu do uzupełnienia braków formalnych pozwu lub wniosku. Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej udzielane są informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPR, właściwym dla miejsca zamieszkania klienta. Ponadto istnieje możliwość uzyskania pomocy w pisaniu podań, wniosków, zapytań i odwołań oraz pomocy w formie podejmowania negocjacji pomiędzy interesantem a urzędem – w sprawach mających podstawowe znaczenie dla codziennej egzystencji.

Konsultacje dla osób pijących alkohol w sposób powodujący osobiste straty

Jeżeli Pani/Panu zdarzyło się:

 • mieć „kaca”, pić „na kaca”,
 • przeżywać przykre konsekwencje swego picia,
 • mieć problemy życiowe z powodu swego picia,
 • otrzymywać informacje, że Pani/Pana picie niepokoi innych ludzi lub im przeszkadza,
 • podejmować próby powstrzymania się od picia lub ograniczenia picia,
 • zauważyć, że ostatnio pije Pani/Pan alkohol inaczej, niż kiedyś,
 • myśleć o szukaniu pomocy w sprawie swego picia,

Proponujemy skorzystanie z indywidualnych konsultacji.

Konsultacja polega na przyjrzeniu się Pani/Pana relacji z alkoholem pod kątem ewentualnego występowania uzależnienia od alkoholu i wskazaniu odpowiedniego leczenia uwzględniającego charakter i przebieg choroby.

Diagnoza i rehabilitacja osób z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FASD)

FAS czyli Płodowy Zespół Alkoholowy to zespół wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych pojawiających się u dzieci jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym. Szacuje się, że w Polsce zaburzenia z grupy FASD czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych występują nie rzadziej niż u 20 osób na 1000.

Kierowanym do GOPP dzieciom z podejrzeniem FASD oraz ich opiekunom oferujemy:

 • opiekę asystenta rodziny – psychologa;
 • wykonanie specjalistycznych diagnoz w kierunku FASD;

Specjalistyczna diagnoza w kierunku FASD prowadzona jest przez zespół składający się z lekarza i psychologa. Diagnoza kończy się wydaniem pisemnej opinii z zaleceniami medyczno-psychologicznymi. Ponadto, dzieci ze zdiagnozowanym FASD mogą skorzystać z diagnozy fizjoterapeutycznej, która również kończy się wydaniem opinii z zaleceniami.

Dzieciom ze zdiagnozowanym FASD oferujemy:

 • indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą;
 • grupę dla dzieci i opiekunów prowadzoną Metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne;
 • konsultacje psychiatryczne i konsultacje neurologiczne;
 • terapię pedagogiczną.

Opiekunom dzieci z FASD oferujemy:

 • indywidualne spotkania psychoedukacyjne;
 • grupę wsparcia z elementami psychoedukacji.