A+A++Ikona z logo Facebook

Oferta Ośrodka

Wszelka pomoc udzielana w Ośrodku jest nieodpłatnie.

Godziny przyjęć pacjentów:
poniedziałek - piątek 7.00 - 20.00

Obowiązuje rejestracja telefoniczna.
58 347 89 30

Naszą ofertę kierujemy do mieszkających w Gdańsku rodziców, dzieci i młodzieży uczącej się (do 24 r.ż.) z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub zagrożonych uzależnieniem.

Konsultacje

Aby umówić się na konsultacje należy osobiście zgłosić się do Ośrodku lub telefonicznie umówić na spotkanie z psychologiem. W sprawie niepełnoletnich dzieci zawsze zapraszamy najpierw rodziców lub opiekunów prawnych. Pełnoletnia młodzież samodzielnie umawia się na konsultacje. W wyjątkowych przypadkach np. sytuacji kryzysowej, przemocy lub z powodu niemożności skontaktowania się z rodzicami, przyjmujemy na konsultację osobę niepełnoletnią.

Konsultacja ma charakter rozmowy, w której psycholog stara się ustalić na czym polega problem, kogo on dotyczy i jakie były dotychczasowe sposoby poradzenia sobie z nim. Ważną częścią konsultacji stanowi rozpoznanie sytuacji rodzinnej. Dla osoby zgłaszającej się po pomoc jest to czas na przedstawienie swoich potrzeb i oczekiwań. Zazwyczaj odbywają się dwa lub trzy spotkania konsultacyjne, z których każde trwa 50 minut. Informacje zebrane w trakcie konsultacji są analizowane podczas spotkań zespołu klinicznego. Konsultacje kończą się omówieniem i przekazaniem zaleceń.

Konsultacje diagnostyczne dzieci/młodzieży

Konsultacje dzieci/młodzieży są prowadzone pod kątem identyfikacji trudności i objawów natury psychicznej oraz oceny niezbędnych warunków pozwalających na podjęcie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej lub innej formy pomocy. Konsultacje diagnostyczne obejmują kilka spotkań i mają kompleksowy charakter. Punktem wyjścia jest spotkanie specjalisty z rodzicami dziecka. W dalszej kolejności odbywają się spotkania diagnostyczne z dzieckiem. Diagnoza odnosi się do indywidualnych trudności dziecka, aktualnego etapu rozwoju psychicznego oraz sytuacji rodzinnej. Każde zgłoszenie do Ośrodka omawiane jest przez zespół kliniczny GOPP. Jeżeli zachodzi potrzeba, zostają sformułowane dalsze zalecenia. Wyniki konsultacji diagnostycznych są omawiane z rodzicami. Jeśli dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem, drugi rodzic również ma możliwość kontaktu z psychologiem w sprawie dziecka.

Konsultacje diagnostyczne są niezbędne do podjęcia psychoterapii w GOPP.

Szczególnym rodzajem konsultacji diagnostycznych jest oferta skierowana do dzieci wobec których zachodzi podejrzenie wykorzystania seksualnego. Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, i po zakwalifikowaniu przez zespół kliniczny GOPP, dziecko może skorzystać z diagnozy prowadzonej w kierunku identyfikacji symptomów traumy seksualnej, związanych z podejrzeniem wykorzystania seksualnego. Konsultacje diagnostyczne prowadzone są przez psychiatrę, psychotraumatologa oraz psychologa asystenta i kończą się wydaniem pisemnej opinii.

W GOPP istnieje również możliwość skorzystania z konsultacji diagnostycznych przez dzieci z podejrzeniem FASD. Diagnoza jest prowadzona przez psychologa, lekarza neurologa i psychologa asystenta, jeżeli zachodzi potrzeba może być dodatkowo uzupełniona o diagnozę fizjoterapeutyczną i neuropsychologiczną. Rodzic otrzymuje pisemnie opracowane wyniki diagnozy wraz z zaleceniami.

Interwencja

W niektórych sytuacjach kryzysowych dotyczących dzieci podejmujemy działania interwencyjne. Celem tych działań jest przeciwdziałanie zagrożeniu zdrowia lub życia dziecka i stworzenie bezpiecznych warunków do rozwiązania problemu. Podejmowana przez Ośrodek interwencja polega na powiadomieniu służb socjalnych, sądu rodzinnego lub policji. Interwencje dotyczą głównie sytuacji przemocy wobec dzieci, zaniedbania i narażenia dobra dziecka. Zdarza się, że w Ośrodku powoływane są zespoły interdyscyplinarne, w których skład wchodzą specjaliści z różnych instytucji, a ich celem jest wspieranie rodziny w rozwiązaniu kryzysu i monitorowanie sytuacji dziecka. Jeśli jest to możliwe rodzina lub jej przedstawiciele biorą udział w pracy tego zespołu. W tym czasie rodzina zawsze może skorzystać w Ośrodku ze wsparcia psychologicznego.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą specjalistycznej pomocy, mającą na celu wspieranie osoby w jej psychologicznym rozwoju i pokonywaniu psychicznych kryzysów. Jednocześnie jest metodą leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych i emocjonalnych (min: depresji, lęków, myśli natrętnych, dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania itp.). Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii zawsze poprzedzone jest konsultacjami, w trakcie których rozpoznawany jest nie tylko problem ale również motywacja zainteresowanej osoby oraz warunki niezbędne do prowadzenia psychoterapii. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu w ustalonych z psychoterapeutą stałych godzinach. O długości trwania psychoterapii decyduje wiele czynników. W zależności od rodzaju trudności i gotowości osoby zainteresowanej, w Ośrodku proponowana jest krótkoterminowa terapia lub długoterminowy kontakt terapeutyczny - trwający maksymalnie 2 lata. W GOPP z psychoterapii indywidualnej mogą korzystać dzieci, młodzież ucząca się i osoby dorosłe, które są rodzicami, mieszkańcy Gdańska.

Psychoterapia dzieci prowadzona jest z wykorzystaniem naturalnej dla dziecka aktywności – zabawy, spontanicznej twórczości oraz rozmowy. Ma pomóc dziecku w przeżywaniu trudnych uczuć związanych z doświadczanymi problemami. Pozwala na poznanie i badanie własnych myśli i uczuć na swój temat i otaczającego świata. Świadomość swojego świata wewnętrznego skutkuje ustąpieniem niepożądanych objawów i umożliwia bardziej adekwatnym stosunek do świata zewnętrznego, co w konsekwencji prowadzi do zmiany zachowania. Często jest to proces długofalowy, prowadzący w pierwszej kolejności do poprawy samopoczucia dziecka, dopiero po dłuższym czasie zmiany wewnętrzne mogą znaleźć odzwierciedlenie w zachowaniu. W psychoterapii dzieci terapeuta uwzględnia również naturalny proces rozwojowy, który może wpływać na efektywność terapii - wzmacniać lub osłabiać oddziaływania terapeutyczne. Czasami w toku trwania psychoterapii dochodzi do „niekorzystnego” efektu z punktu widzenia rodzica, u dziecka wzrasta otwartości i zaczyna jawnie wyrażać nie tylko pozytywne uczucia ale również negatywne np. złość, smutek i komunikować swoje odrębne zdanie. Z tego powodu bardzo ważna jest współpraca psychoterapeuty z rodzicami. Terapeuta nie przekazuje treści z prowadzonej terapii ale rozmawia z rodzicami o swoim rozumieniu problematyki dziecka i dzieli się refleksjami z przebiegu procesu terapeutycznego. Omawia wskazania i zalecenia.

Aktualnie zapisy na psychoterapię indywidualną długoterminową (2-letnią) są wstrzymane ze względu na długą listę oczekujących.

Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna opiera się na założeniu, że rodzina nie jest sumą prostych połączeń między jednostkami, lecz autonomicznym systemem, w którym pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny istnieje wiele połączeń, zależności, wzajemnych oddziaływań. System rodzinny charakteryzuje dążenie do zachowania swojego statusu i dążenie do zmiany związanej z rozwojem poszczególnych osób w rodzinie. Rodzina doświadcza kryzysu gdy dochodzi do długotrwałego zaburzenia równowagi między tymi siłami. Nawet jeżeli jedna osoba w rodzinie doświadcza problemu np. zaczyna chorować lub przestaje radzić sobie, to staje się udziałem pozostałych osób w rodzinie i zakłóca dotychczasowe funkcjonowanie rodziny. W takich sytuacjach pomocna staje się terapia rodzinna z udziałem wszystkich osób z rodziny zamieszkujących razem. Celem terapii rodzinnej jest poszukiwanie rozumienia problemu, odkrywanie jego znaczenia i śledzenie sposobów w jaki wpływa na każdą osobę z rodziny. Przejście tego procesu pozwala na znalezienie dobrego i możliwego dla rodziny sposobu rozwiązania problemu w oparciu o wykorzystanie wewnętrznych zasobów.

Spotkania rodzinne prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii rodzinnej poprzedzone jest wcześniejszymi konsultacjami.

Szkoła dla Rodziców

Rodzice, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności wychowawcze aby adekwatnie wspierać rozwój swojego dziecka oraz czerpać satysfakcję z rodzicielstwa, mają możliwość skorzystania z warsztatów psychoedukacyjnych. Szkoła dla rodziców obejmuje trzy cykle tematyczne: relacji dorosły - dziecko, relacje między dziećmi - rodzeństwo oraz problemy wieku dorastania.

Celem szkoły dla rodziców jest zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez: lepsze poznanie i rozumienie dziecka oraz siebie w relacji z nim, poprawę komunikacji w rodzinie oraz naukę skutecznych, nieagresywnych metod wychowawczych.

Jeden cykl obejmuje 12 cotygodniowych spotkań grupowych, prowadzonych przez dwóch psychologów.

Długoterminowa grupa terapeutyczna dla młodzieży

Dorastanie to okres pełen sprzeczności i konfliktów, któremu mogą towarzyszyć trudne emocje i poczucie osamotnienia. Wiele korzyści może przynieść młodemu człowiekowi możliwość przyglądania się własnym stanom i otwarte badanie różnorodnych problemów związanych z tym etapem życia w rówieśniczej grupie terapeutycznej. Terapia grupowa jest uznawana za bardzo skuteczną i użyteczną formę psychoterapii, w której wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, zamieszkałej lub uczącej się w Gdańsku, a szczególnie do osób, które doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, z trudem adaptują się do nowych sytuacji, doświadczają silnego lęku, przeżywają problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić, chcą lepiej rozumieć siebie i rozwinąć swój potencjał.

Z uwagi na pomyślny przebieg procesu grupowego na zajęciach nie mogą pracować razem młodzi ludzie, którzy są rodzeństwem, prywatnie się znają lub chodzą do tej samej klasy.

Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez dwóch terapeutów.

Poradnictwo i pomoc socjalna

Pomoc w pisaniu pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w tym: pisanie pozwów i wniosków, sporządzanie odpowiedzi na pisma procesowe drugiej strony, sporządzanie apelacji, krótka informacja o charakterze sprawy.
Zakres spraw:
- alimenty (pozew pierwszorazowy, podwyższenie, obniżenie),
- kontakty z dzieckiem (ustalenie, ograniczenie, zakazanie),
- władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie),
- ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- rozwód (bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie),
- eksmisja.
Ponadto pomagamy sporządzić: wniosek dowodowy w toczącej się sprawie, wniosek o pełnomocnika z urzędu, zawiadomienie prokuratury o przestępstwie związanym z szeroko rozumianą przemocą wobec osób najbliższych.

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno–bytowej udzielane są informacje o istniejących formach pomocy oraz możliwościach kontaktu z pracownikiem socjalnym MOPR, właściwym dla miejsca zamieszkania. Ponadto istnieje możliwość uzyskania pomocy w sprawach urzędowych, tj. pisaniu podań, wniosków, zapytań i odwołań.

Diagnoza i rehabilitacja osób z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FASD)

FAS czyli Płodowy Zespół Alkoholowy to zespół wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych pojawiających się u dzieci jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym. Szacuje się, że w Polsce zaburzenia z grupy FASD czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych występują nie rzadziej niż u 20 osób na 1000.

Dzieciom z podejrzeniem FASD oraz ich opiekunom oferujemy w Ośrodku opiekę psychologa asystenta, diagnozę medyczno-psychologiczną, diagnozę neuropsychologiczną, terapię neurorozwojową, konsultacje i terapię psychologiczną, pedagogiczną, neuropsychologiczną, grupę wsparcia dla opiekunów i wychowawców itp.